ประกาศ

กำหนดการรับสมัครปี 2564 รุ่น 16 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด

1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564

อ่านทั้งหมด

หลักสูตร

Retail Marketing Program

Service Marketing Program

Marketing Management Program

อ่านทั้งหมด

สารจากผู้บริหาร

“The world of marketing is constantly changing. Our aims are to build critical and analytical minds and knowledgeable marketers who can strategically cope with those changes.”

ศ. ดร.กุณฑลี รื่นรมย์