คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
ผลสอบ CU-TEP > 45 คะแนน : ติดต่อศูนย์ทดสอบฯ
ผลสอบ CU-BEST : ติดต่อศูนย์ทดสอบฯ

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 6 เดือน

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ภาคต้นและภาคปลาย ภาคละ 91,000 บาท ( 3 ภาคการศึกษา )
ภาคฤดูร้อน 49,750 บาท ( 1 ภาคการศึกษา )

*ค่าใช้จ่ายในการศึกษา รวมค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหนังสือ ค่าอาหาร และ ค่าศึกษาดูงานในต่างประเทศและกิจกรรมต่างๆ

เอกสารที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์

รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ของแต่ละสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี แห่งละ 1 ชุด
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้าราชการ 1 ชุด
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 1 ชุด (ถ้ามี)
สำเนา CU-TEP, CU-BEST (รับรองสำเนาให้เรียบร้อย)
หนังสือรับรองว่ามีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (หลังจากจบปริญญาตรี)
หนังสือรับรอง (Letters of Recommendation) อย่างน้อย 2 ฉบับ
ดาวโหลดหนังสือรับรอง(Template)

ขั้นตอนการชำระค่าสมัครฯ

1. เข้าสู่ระบบชำระเงินโดยเข้าไปที่ URL ของระบบ MS-MKT คือ
* http://payment.acc.chula.ac.th/fee/Admission/23101
2. กรอกข้อมูลในระบบ
3. Print ใบแจ้งการชำระเงิน (Payment Form)
แล้วนำเงินจำวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ไปชำระที่ธนาคารพาณิชย์ได้ทุกแห่ง
4. ส่งหลักฐานการชำระเงินมายังหลักสูตรฯ ที่
อีเมลล์ ms-mkt@cbs.chula.ac.th (เมื่อหลักสูตรฯ ได้รับหลักฐานครบแล้ว จะติดต่อท่านกลับไปทางอีเมลล์)

กำหนดการการรับสมัครเข้าศึกษา

กำหนดการ วันและเวลา สถานที่ติดต่อ
การรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560 สำนักงานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด อาคารไชยยศสมบัติ 1 ชั้น 1
โทร.02-218-5791-2
ประกาศตารางการสอบสัมภาษณ์ 5 เมษายน 2560 หน้าห้องสำนักงานหลักสูตรฯ และเว็บไซต์หลักสูตรฯ
สอบสัมภาษณ์
(เฉพาะผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน)
22-23 เมษายน 2560 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศผลสอบคัดเลือก 18 พฤษภาคม 2560 หน้าห้องสำนักงานหลักสูตรฯ อาคารไชยยศสมบัติ 1 ชั้น 1 และเว็บไซต์ https://msmarketing.cbs.chula.ac.th
รายงานตัวพร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา 25-27 พฤษภาคม 2560 สำนักงานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด อาคารไชยยศสมบัติ 1 ชั้น 1
ลงทะเบียนสมัครฯ