คณะกรรมการบริหาร

ศ. ดร.กุณฑลี รื่นรมย์
ที่ปรึกษาหลักสูตร

ผศ. ดร.วิเลิศ ภูริวัชร
ที่ปรึกษาหลักสูตร

รศ. มล.สาวิกา อุณหนันท์
ประธานหลักสูตร

อ. ดร. เอกก์ ภัทรธนกุล
รองประธานหลักสูตร

รศ. ดร.ณัฐพล อัสสะรัตน์
กรรมการและเลขานุการหลักสูตร

ผศ. ดร. ดนุพล หุ่นโสภณ
กรรมการหลักสูตร

อ. ดร. อภิชาติ คณารัตนวงศ์
กรรมการหลักสูตร

ผู้บรรยายพิเศษ

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์
ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ
ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์
ฉัททวุฒิ พีชผล
วรพงษ์ เกียรติดำรงวงศ์
ภัทร ยงค์วานิช
Miss Yayus Mak
ดร. ดนุพล หุ่นโสภณ
ปรัธนา ลีลพนัง

พันธมิตร

บริการวิชาการ

Muji Japan
Shisedo
uniqlo
Nomura
Seoul University
Hitotsubashi University
Waseda University
University of New South Wales
Monash University
Sydney University
Oxford University
Cambridge University
Interbrand
Brand Finance