แขนงวิชาการตลาดค้าปลีก

แขนงวิชาการตลาดค้าปลีก เป็นแขนงที่มุ่งเน้นในการสร้างบุคลากรเพื่อรองรับ ความต้องการของอุตสาหกรรมค้าปลีก และธุรกิจที่ได้ประยุกต์นำแนวคิดด้านค้าปลีกมาใช้ โดยมีวิชาที่น่าสนใจ เช่น การค้าปลีกและช่องทางการตลาด การจัดการระบบสินค้า การจัดการการขายและลูกค้า

  • การค้าปลีกและช่องทางการตลาด
  • การจัดการระบบสินค้า
  • การจัดการการขายและลูกค้า

แขนงวิชาการตลาดบริการ

แขนงวิชาการตลาดบริการ (Service Marketing) เป็นแขนงวิชาที่มุ่งเน้นการสร้างบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถด้านการตลาดบริการ เพื่อที่จะสามารถริเริ่ม พัฒนา และปรับปรุงสินค้า บริการรวมทั้งกำหนดกลยุทธ์การตลาดบริการให้ ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นที่มาของ ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

  • การจัดการการตลาดบริการ
  • การดำเนินงานการตลาดบริการ
  • การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการตลาดบริการ

แขนงวิชาการตลาดสำหรับเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

แขนงวิชาการตลาดสำหรับเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร(Marketing for ICT) เป็นแขนงวิชาที่มุ่งเน้นในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินงานด้านการตลาด สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งที่อยู่ในรูปแบบของระบบซอฟแวร์บริการหรือสินค้า ที่จับต้องได้ ซึ่งครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมโทรคมนาคม สื่อสาร อินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนบุคคล

  • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
  • การตั้งราคาเพื่อความสามารถในการทำกำไรทางการตลาด
  • การค้าปลีกและช่องทางการตลาด

เปรียบเทียบหลักสูตร

รายวิชา แขนงวิชาการตลาดค้าปลีก แขนงวิชาการตลาดบริการ แขนงวิชาการจัดการการตลาด
2605501 การจัดการด้านการตลาด 3 (3 – 0 -9) 1481636613_check-circle-outline-blank 1481636613_check-circle-outline-blank
2605506* เทคนิคทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ทางการตลาด 3 (3 – 0 – 9) 1481636613_check-circle-outline-blank 1481636613_check-circle-outline-blank 1481636613_check-circle-outline-blank
2605605 การจัดการการตลาดบริการ 3 (3 – 0 – 9) 1481636613_check-circle-outline-blank
2605620 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 3 (3 – 0 – 9) 1481636613_check-circle-outline-blank 1481636613_check-circle-outline-blank 1481636613_check-circle-outline-blank
2605624* การจัดการแบรนด์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3 (3 – 0 -9) 1481636613_check-circle-outline-blank 1481636613_check-circle-outline-blank 1481636613_check-circle-outline-blank
2605625* การตั้งราคาเพื่อความสามารถในการทำกำไรทางการตลาด 3 (3 – 0 – 9) 1481636613_check-circle-outline-blank
2605631* การค้าปลีกและช่องทางการตลาด 3 (3 – 0 – 9) 1481636613_check-circle-outline-blank
2605632* การจัดการระบบสินค้า 3 (3 – 0 – 9) 1481636613_check-circle-outline-blank
2605633* การจัดการการขายและลูกค้า 3 (3 – 0 – 9) 1481636613_check-circle-outline-blank
2605642* การดำเนินงานการตลาดบริการ 3 (3 – 0 – 9) 1481636613_check-circle-outline-blank
2605643* การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการตลาดบริการ 3 (3 – 0 – 9) 1481636613_check-circle-outline-blank
2605671 การวิจัยการตลาด 3 (3 – 0 – 9) 1481636613_check-circle-outline-blank 1481636613_check-circle-outline-blank 1481636613_check-circle-outline-blank
2605700 โครงการพิเศษ 1 3 (0 – 0 – 12) 1481636613_check-circle-outline-blank 1481636613_check-circle-outline-blank 1481636613_check-circle-outline-blank
2605701 โครงการพิเศษ 2 3 (0 – 0 – 12) 1481636613_check-circle-outline-blank 1481636613_check-circle-outline-blank 1481636613_check-circle-outline-blank