คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

สำนักงานหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด,
ชั้น1 อาคารไชยยศสมบัติ 1
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02 – 218 – 5791 – 2
โทรสาร : 02 – 218 – 5792
อีเมล์ : ms-mkt@cbs.chula.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.msmarketchula.com

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 02-218-3280
อีเมล์ : int.off@chula.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.chula.ac.th/