ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รุ่น 12)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

Download

2017-05-19T17:38:52+07:00 May 17th, 2017|