ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 (รุ่น 13)
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561

 

สำหรับผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ให้นำเอกสารมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ดังนี้

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
 2. สำเนา Transcript 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนา CU-TEP (มากกว่าหรือเท่ากับ 45 คะแนนขึ้นไป)
 5. สำเนา CU-BEST (ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ)
 6. หนังสือรับรองว่ามีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (หลังจากจบปริญญาตรี)
 7. หนังสือรับรอง (Letter of Recommendations) อย่างน้อย 2 ฉบับ

หมายเหตุ
* หมายถึงผู้ที่หลักสูตรไม่พบหลักฐานการชำระค่าสมัคร โปรดติดต่อหลักสูตรฯ ทันที
ส่งหลักฐานการชำระค่าสมัครใน Email: mbm@cbs.chula.ac.th
ภายในวันที่ 9 เมษายน 2561 เท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
** หมายถึง ผู้ที่ส่งหลักฐานการชำระค่าสมัครมาแล้วข้อมูลการสมัครไม่ครบถ้วน
โปรด Download ใบสมัคร, กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นส่งมาที่ Email: mbm@cbs.chula.ac.th
ในวันที่ 9-10 เมษายน 2561
สอบถามข้อมูลติดต่อหลักสูตรฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-22185791-2


หมายเหตุ
* หมายถึงผู้ที่หลักสูตรไม่พบหลักฐานการชำระค่าสมัคร โปรดติดต่อหลักสูตรฯ ทันที
ส่งหลักฐานการชำระค่าสมัครใน Email: mbm@cbs.chula.ac.th
ภายในวันที่ 9 เมษายน 2561 เท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
** หมายถึง ผู้ที่ส่งหลักฐานการชำระค่าสมัครมาแล้วข้อมูลการสมัครไม่ครบถ้วน
โปรด Download ใบสมัคร, กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นส่งมาที่ Email: mbm@cbs.chula.ac.th
ในวันที่ 9-10 เมษายน 2561
สอบถามข้อมูลติดต่อหลักสูตรฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-22185791-2

สำหรับผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ให้นำเอกสารมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ดังนี้

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
 2. สำเนา Transcript 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนา CU-TEP (มากกว่าหรือเท่ากับ 45 คะแนนขึ้นไป)
 5. สำเนา CU-BEST (ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ)
 6. หนังสือรับรองว่ามีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (หลังจากจบปริญญาตรี)
 7. หนังสือรับรอง (Letter of Recommendations) อย่างน้อย 2 ฉบับ