ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการรายงานตัว
1.ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าไปที่  http://payment.acc.chula.ac.th/Fee/Acceptance/23101
ใส่เลขประจำตัวประชาชน เพื่อพิมพ์เอกสารสำหรับการชำระเงิน จำนวน 75,000 บาท

2.พิมพ์เอกสารเพื่อนำไปชำระเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
3.นำหลักฐานการชำระเงินดังกล่าวมาให้ที่หลักสูตรฯ ด้วยตนเอง หรือส่งอีเมลล์มาที่ mbm@cbs.chula.ac.th
เพื่อยืนยันการเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 26 พ.ค.-3 มิ.ย. 2561 เท่านั้น

กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้านิสิตใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่ 13) Download