ประกาศหลักสูตร Master in Branding and Marketing เรื่องชี้แจงและปรับเปลี่ยนเกณฑ์การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรอันเนื่องมาจากการระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ตามที่เหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 หลักสูตรฯ ขอชี้แจงเกณฑ์การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรดังนี้

1. การยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยเรื่องการผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้า ของนิสิตที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 https://www.grad.chula.ac.th/news_detail.php?news_id=354&cat_id=2

2. เอกสารประกอบการพิจารณา คือ Recommendation Letters และ จดหมายรับรองการทำงานสามารถนำส่งได้ภายหลังจนถึงวันสัมภาษณ์

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ mbm@cbs.chula.ac.th หรือโทร 0845556090, 086-703-6404​