กําหนดการลงทะเบียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียน สําหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563

1.กำหนดการลงทะเบียน Download
2.รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเทอมต้น 2563 Download
3.แผนการเรียนการสอนไทย Download

2020-07-09T02:54:52+07:00 July 9th, 2020|