ผู้มีสิทธิ์สมัครและเข้าสอบสัมภาษณ์ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. สำเร็จปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

3. มีผลการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ

* CU-TEP  ไม่น้อยกว่า 45

* IELTS      ไม่น้อยกว่า   4

* TOEFL    ไม่น้อยกว่า 45/ TOEFL (ITP= 437-473)

4. มีผลสอบวัดทักษะทางธุรกิจ CU-BEST หรือ GMAT (ไม่จำกัดคะแนนขั้นต่ำ)

ทั้งนี้ เมื่อเข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว คณะกรรมการจะทำการรวมคะแนนในส่วนของผลสอบของภาษาอังกฤษ (ในข้อ 3.) ผลสอบทักษะทางธุรกิจ (ในข้อ 4.) และคะแนนจากการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรต่อไป

ระยะเวลาในการศึกษา

1 ปี 6 เดือน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

372,750 บาท

เอกสารที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์

โปรดนำหลักฐานการสมัครทั้งหมดมายื่นที่หลักสูตรฯ ในวันที่สอบสัมภาษณ์
รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ของแต่ละสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี แห่งละ 1 ชุด
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้าราชการ 1 ชุด
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 1 ชุด (ถ้ามี)
หนังสือรับรองว่ามีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (หลังจากจบปริญญาตรี)
หนังสือรับรอง (Letters of Recommendation) อย่างน้อย 2 ฉบับ (นำมายื่นในวันที่เรียกสัมภาษณ์)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครพร้อมทั้งหลักฐานและเอกสารต่างๆที่นำมาใช้ประกอบการสมัครถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ

ขั้นตอนการชำระค่าสมัคร

1. เข้าสู่ระบบชำระเงินโดยเข้าไปที่ URL ของระบบ MBM คือ
http://payment.acc.chula.ac.th/fee/Admission/23101
2. กรอกข้อมูลในระบบ
3. Print ใบแจ้งการชำระเงิน (Payment Form)
แล้วนำเงินจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ไปชำระที่ธนาคารพาณิชย์ได้ทุกแห่ง
4. ส่งหลักฐานการชำระเงินและสำเนาผลคะแนน (กรณียังไม่ได้ส่งมาในตอนกรอกใบสมัคร) มายังหลักสูตรฯ ที่
email mbm@cbs.chula.ac.th

กำหนดการรับสมัครปี 2564 รุ่น 16

กำหนดการ วันและเวลา สถานที่ติดต่อ
การรับสมัคร
สมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์
https://mbm.cbs.chula.ac.th/en/apply-now/
1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564  สำนักงานหลักสูตรฯ อาคารไชยยศสมบัติ 3 ชั้น 2 และ เว็บไซต์หลักสูตร https://mbm.cbs.chula.ac.th โทร.02-218-5791-2
ประกาศตารางการสอบสัมภาษณ์ 10 เมษายน 2564 สำนักงานหลักสูตรฯ อาคารไชยยศสมบัติ 3 ชั้น 2 และ เว็บไซต์หลักสูตร https://mbm.cbs.chula.ac.th
สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน) 23-25 เมษายน 2564 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศผลสอบคัดเลือก 8 พฤษภาคม 2564 หน้าห้องสำนักงานหลักสูตรฯ และ เว็บไซต์หลักสูตร https://mbm.cbs.chula.ac.th
รายงานตัวพร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา 10-16 พฤษภาคม 2564 สำนักงานหลักสูตรฯ อาคารไชยยศสมบัติ 3 ชั้น 2
Apply Now