News

เผยเบื้องหลังแนวคิดกว่าจะเป็นสุดยอดแบรนด์ ในงาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2019

ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 10 แล้วของการมอบรางวัล ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2019 ให้กับ #แบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าสูงสุดทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน โดยความร่วมมือ ของ หลักสูตร MBM Chulalongkorn Business School ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Manager โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ส.ค. ที่ผ่านมา และได้รับความสนใจจากผู้บริหารสูงสุด ขององค์กรขนาดใหญ่ทั่วภูมิภาค และสร้างปรากฏการณ์แบรนด์องค์กรในสังคมธุรกิจไทยอย่างชัดเจน ทั้งนี้รางวัลดังกล่าว เกิดขึ้นจากผลงานวิจัย ของ ศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสร้างเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร หรือ CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) วันนี้เราเลยอยากชวนนักวิจัยมาพูดคุยกันถึงเบื้องหลัง แนวคิด และที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้ อย่าเอาแต่พัฒนาแบรนด์สินค้าจนลืมคุณค่าของแบรนด์องค์กร นักวิจัยเล่าว่า การประกาศรางวัลในครั้งนี้ [...]

2019-08-28T02:22:01+07:00August 28th, 2019|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

2019-05-10T12:25:59+07:00May 10th, 2019|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561   หมายเหตุ: ขั้นตอนการรายงานตัว 1.ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าไปที่  http://payment.acc.chula.ac.th/Fee/Acceptance/23101 ใส่เลขประจำตัวประชาชน เพื่อพิมพ์เอกสารสำหรับการชำระเงิน จำนวน 75,000 บาท 2.พิมพ์เอกสารเพื่อนำไปชำระเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 3.นำหลักฐานการชำระเงินดังกล่าวมาให้ที่หลักสูตรฯ ด้วยตนเอง หรือส่งอีเมลล์มาที่ mbm@cbs.chula.ac.th เพื่อยืนยันการเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 26 พ.ค.-3 มิ.ย. 2561 เท่านั้น กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้านิสิตใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่ 13) Download

2018-05-27T00:53:42+07:00May 18th, 2018|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด (หลักสูตรภาษาไทย) ปีการศึกษา 2561

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 (รุ่น 13) วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561   สำหรับผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ให้นำเอกสารมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ดังนี้ รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป สำเนา Transcript 1 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนา CU-TEP (มากกว่าหรือเท่ากับ 45 คะแนนขึ้นไป) สำเนา CU-BEST (ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ) หนังสือรับรองว่ามีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (หลังจากจบปริญญาตรี) หนังสือรับรอง (Letter of Recommendations) อย่างน้อย 2 ฉบับ หมายเหตุ * หมายถึงผู้ที่หลักสูตรไม่พบหลักฐานการชำระค่าสมัคร โปรดติดต่อหลักสูตรฯ ทันที ส่งหลักฐานการชำระค่าสมัครใน Email: mbm@cbs.chula.ac.th ภายในวันที่ 9 [...]

2018-04-09T13:23:56+07:00April 5th, 2018|

กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้า (รุ่น 12) (in Thai)

กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้า (รุ่น 12) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 Download

2017-05-17T16:07:51+07:00May 17th, 2017|

กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้า (รุ่น 12)

กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้า (รุ่น 12) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 Download

2017-05-17T16:07:39+07:00May 17th, 2017|
Go to Top